Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky vstupujú do platnosti od 20.1.2014 a platia pre nákup v internetovom obchode www.leoparde.sk. Ich účelom je vymedziť práva a povinnosti medzi predávajúcim (dodávateľ) a objedávateľom (zákazník, spotrebiteľ). Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.leoparde.sk (ďalej len predávajúci) je:
 
LIFEPOWER FASHION s.r.o.
Kalinovská 6
040 22 Košice
IČO: 48 311 910

DIČ: 2120140792

 
Bankový účet: 4022274078/7500
Bankový účet vo formáte IBAN: SK83 7500 0000 0040 2227 4078

BIC SWIFT kód banky: CEKOSKBX
Tel.: 0915 443 134

E-mail: leoparde@leoparde.sk

Objednávateľom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá objednáva produkty a služby predávajúceho prostredníctvom elektronického internetového obchodu leoparde.sk (ďalej len objednávateľ). Práva objednávateľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplýva zo nasledovných zákonov:
č. 634/1992 Zb. (zákon o ochrane spotrebiteľa)
č. 108/2000 Z.z (ochrana spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji)
Objednávkou sa rozumie vyplnený elektronický objednávkový formulár, odoslaný v internetovom obchodnom systéme predávajúceho na stránke www.leoparde.sk obsahujúci informácie o objednáveteľovi a objednanom tovare z ponuky. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami, a že ich akceptuje.
 
II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy

Podmienkou pre naplnenie platnosti objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov v elektronickom formuláre (meno a priezvisko, poštová a fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mail; v prípade právnických osôb aj IČO, DIČ, IČ DPH). Objednávka obsahuje názov tovaru, počet objednaných kusov a dátum vystavenia. 


Údaje uvedené v objednávke budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a objednávateľom v medziach potrebných na doručenie tovaru a jeho účtovanie.
Stornovanie objednávky je možné uskutočniť s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska e-mailom na adrese: leoparde@leoparde.sk
 
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,
b) zmenila sa cena výrobcu prípadne dodávateľa produktu,
c) vystavená cena produktu bola chybná.
 
O týchto skutočnostiach bude predávajúci objednávateľa včas informovať a dohodnúť na ďalšom postupe. Objednávateľ má možnosť v tomto prípade zrušiť objednávku bez poplatkov.

III Spôsob platby

Objednávku v internetovom obchode leoparde.sk je možné zaplatiť:
1) Dobierkou: objednáveteľ zaplatí tovar pri prevzatí priamo doručovateľovi zásielky (kuriér alebo pošta).
2) Platobnou kartou.
3) Platba vopred bankovým prevodom: objednáveteľ zaplatí tovar vopred na účet predávajúceho: 5057352704/0900 Ako variabilný symbol je potebné použiť číslo objednávky.

IV Dodacie podmienky a náklady

Internetový obchod www.leoparde.sk dodáva svoje produkty prostredníctvom:

1) Kuriérskej spoločnosti DHL. Doručenie zásielky do 24 hodín od odoslania. Zákazník by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke. Je to najrýchlejší spôsob dopravy. Cena za doručenie kuriérskou spoločnosťou DHL je 2,89 €. Doba dodania je 5-8 dní. 

2) Kuriérskej spoločnosti DHL. Doručenie zásielky do 24 hodín od odoslania. Cena za doručenie kuriérskou spoločnosťou DHL je 0,4 €. Pri tejto cene je možný len bankový prevod na účet predajcu. Doba dodania v tomto prípade je 15-20 dní. 


V. Dodacia lehota

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Tovar bude odoslaný v termíne najneskôr do 9 dní. O termíne odoslania bude zákazník informovaný e-mailom.

VI. Preberanie tovaru

Pri preberaní zásielky je objednávateľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť. Pokiaľ je balík viditeľne poškodený a zničený, spotrebiteľ je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho a balík neprevziať. 
V prípade, že kupujúci neprevezme z akéhokoľvek dôvodu objednaný tovar (a tovar bude vrátený predávajúcemu) a následne bude žiadať jeho opätovné zaslanie, kupujúci v tomto prípade uhradí prepravné náklady v plnej výške podľa aktuálne platného cenníka prepravnej spoločnosti DHL.
 
VII. Odstúpenie od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má
spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Vrátenie peňazí nemôže prebehnúť formou poslania vráteného tovaru predajcovi na dobierku. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia. Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané.  Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

VIII. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať:
Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.
Tovar vhodne zabaliť, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Predávajúci nezodpovedá za:
Oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou.
Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
Výber tovaru kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.


IX. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:
Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcim.
Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

1.      Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na leoparde@leoparde.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk

2.      Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

3.      Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPHX. Záručná doba a reklamácia


Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.


XI. Ochrana osobných údajov


Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.


Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Objednaním tovaru prostredníctvom E-obchodu na Leoparde.sk. Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu Predávajúceho po dobu desiatich rokov. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u Predávajúceho namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.


Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa.

Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

Kupujúci splnomocňuje Predávajúceho na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.


Formulár na odstúpenie od zmluvy

 Predávajúci:

Obchodné meno: LEO SHOES s.r.o.

Sídlo: Štúrová 22, Košice 040 01, Slovenská republika

IČO: 50 627 481 
DIČ: 2120403208
Bankový účet: 2701135695/8330
Bankový účet vo formáte IBAN: SK82 8330 0000 0027 0113 5695
BIC SWIFT kód banky: FIOZSKBAXXX
Zapísaná v obchodnom registri na okresnom súde Košice I,

Kupujúci:

Meno a priezvisko:
Adresa:
Dátum objednania/prevzatia:

Podpis spotrebiteľa:
Dátum:Adresa pre vrátenie tovaru:

 LIFEPOWER FASHION
Osadná 1 831 01 Bratislava

partneri


Copyright © 2017 leoparde.sk Všetky práva vyhradené.

Tento eshop je vymakaný cez eshopion.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

Staňte sa prémiovým zákazníkom a získajte ako prvý info o výpredajoch a akciách až do -80%